Modellen

Modellen är till för att göra värderingar utifrån vad du tror om företagens framtid. Vi har delat upp aktievärderingen i två delar: en del som baserar sig på de kommande årens utdelning och en annan som som syftar till att värdera övriga faktorer. De tar hänsyn till följande:

vinst: v = årets resultat/(omsättning*)

tillväxt: t = årlig ökning i omsättning*

skuldutveckling: s = årlig förändring i skulder/(skulder+eget kapital)

emissionstakt: e = årlig ökning i antal aktier

utdelningsandel: u = total utdelning/årets resultat

*För investmentbolag, banker och fastighetsbolag används eget kapital istället för omsättning.

Datan baserar sig på följande parametrar: årets resultat (årets totalresultat), omsättning, eget kapital, tillgångar, antal aktier och utdelning, vilka är hämtade från företagens årsredovisningar, samt aktiepriser vilka är hämtade ifrån en dagstidning.

Utdelning

Utdelningen de kommande fem åren, u5 beror på företagets vinst, utdelningsandel och tillväxt enligt följande formel:

u5 = ∑{n=1 to n=5} (omsättning * v * u * (1+ tn)/(a+n*e))

Den årliga utdelning blir i detta fall:

utdelning = u5/5

Om vi jämför u5 med medianvärdet av u5 för alla bolag får vi ett relativt mått på hur mycket pengar företaget delar ut.
Ett företag som delar ut dubbelt så mycket borde vara dubbelt så högt värderat. Däremot är ett företag som inte delar ut något värt mer än noll. Vi lägger därför till följande korrektionsfaktor:

uf = u5/u5median IF(uf>=1.0)

uf = u5/u5median+(0.5*(1.0-u5/u5median)) IF(uf<1.0)

Värdet uf kommer att vara 0.5 för företag som inte delar ut något och sedan öka för att vara lika med u5 för värden >=1.0. Korrektionsfaktorn kanske är något grov och kan komma att justeras i framtiden.

Övriga faktorer

Ett vanligt nyckeltal i aktievärdering är PE-talet som anger det totala aktievärdet delat med företagets årliga vinst:

PE = pris * antal aktier /(årets resultat)

Över längre tid tenderar PE-talet att dras mot 15 (N. Silver 2012, citerar R.J. Schiller).
Det senaste årets PE-tal brukar vara ett dåligt mått på hur aktien kommer att utvecklas, men vi kan ta hänsyn till fler parametrar.
För att ett företags ekonomiska förutsättningar ska vara de samma i framtiden bör skuldsättningen vara konstant. Vi kan ta hänsyn till det genom ett korrigerat PE-tal:

PEkorr = pris * antal aktier /(årets resultat - s * (skulder+eget kapital))

För att ta hänsyn till företagets tillväxt och förändringar i antalet aktier kan vi beräkna PEkorr om 5år:

PEkorr5 = PEkorr * (1.0+5 * e) / (1.0+ t^5)

Om PE-talet tenderar att dras mot värdet 15 borde PEkorr5 att dras mot ett något lägre tal eftersom de flesta företag växer med tiden. Vi använder oss av 12.5, vilket ger oss en korrektionsfaktor, va, på:

va = 12.5/PEkorr5

Avkastning

Genom att kombinera de två parametrarna baserat på utdelning och övriga faktorer kommer vi fram till följande formel för värdeökningen på aktien:

värdeökning_5år = uf*va-1.0

där vi har antagit att aktiepriset kommer att vara lika med aktievärdet 5år in i framtiden.
Notera att punkten då aktiepris är lika med aktievärde i vår modell alltid kommer att ligga 5år in i framtiden, även om exempelvis 2år, 3år eller 5år.
Den årliga förändringen i aktiepris kan nu beräknas enligt:

värdeökning = värdeökning_5år/5

Vilket ger en avkastning på:

avkastning = utdelning+värdeökning

Man kan anta att modellen bör fungera relativt bra då den tar hänsyn till de viktigaste parametrarna för aktievärdering. Vi kommer så småningom att utvärdera hur bra modellen fungerar i praktiken.